KPSS’den 88 Almış Kişinin Sözlü Sınavda Sıfır Alması Hayatın Olağan Akışına Aykırıdır

T.C.
Danıştay

Daire Başkanlığı
2020/1928 E.
2020/3137 K.

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI) : Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA
VEKİLİ : …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : …
İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:… sayılı, 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu’nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen temyiz isteminin süre aşımı
nedeniyle reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı tarafından, ‘nca yapılan sözleşmeli öğretmen alımına yönelik mülakat sınavında 45
puan verilerek başarısız sayılma işlemine yapılan itirazın reddine ilişkin … tarihli ve … sayılı işlemin iptali
istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda;
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda teşekkül etmiş olan sınav komisyonu tarafından sözlü sınavın yapıldığı,
sınavda önceden hazırlandığı anlaşılan 4 adet sorunun davacıya sorulduğu, sorulan soruların yer aldığı
tutanağın davacı tarafından imzalandığı, soruya verilen cevapların komisyon üyeleri tarafından
değerlendirildiği ve değerlendirmeye ilişkin olarak her bir komisyon üyesi tarafından sözleşmeli öğretmen
değerlendirme formlarına ayrı ayrı açıklama yazıldığı, davacıya hangi komisyon üyesinin hangi notu takdir
ettiği hususunun tutanakta yer aldığı görüldüğünden, somut bilgi ve belgelere dayandırılması mümkün olan
hususlar yönünden sınav komisyonu tarafından yapılan değerlendirme yönteminde ve sözlü sınavın yapılması
usulünde hukuka aykırılık bulunmadığı, sözlü sınavın, 5 konu başlığı altında düzenlenen kriterler yönünden
davacıya ilişkin yapılan değerlendirme ve puanlama kısmı hakkında ise; bahse konu kriterlerin aynı zamanda
gözlem ve kanaate (iletişim becerileri, özgüven, temsil yeteneği gibi) dayalı olması, bu kriterler yönünden
yapılacak değerlendirmenin ancak sınav anında ve komisyon üyelerinin takdiri ile şekillenebileceği ve anılan
sözlü sınava ilişkin mevzuatta sınavın görüntülü veya sesli kayıt altına alınması gerektiğine dair bir
düzenlemenin de bulunmadığı dikkate alındığında, sözü edilen kriterlerin her biri bakımından davacı hakkında
idarenin takdir yetkisi kapsamında yapıldığı anlaşılan değerlendirme hakkında yapılacak denetimin, yerindelik
denetimi niteliği taşıyacağı ve yukarıda yer verilen açık Anayasa hükmü karşısında yargı yetkisinin yerindelik
denetimi şeklinde kullanılmasının hukuken olanaksız olduğu sonucuna varıldığı, bu durumda; dosyadaki bilgi,
belge ve değerlendirme formlarıyla yukarıdaki mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden;
davacının sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonucunda 45 puan alarak başarısız sayılmasına ve yapmış
olduğu itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli, E:…, K:…
sayılı kararıyla davacı hakkında muhakeme gücü ve ifade yeteneği 20 puan üzerinden ortalama 15 puan
olarak değerlendirilen ve ayrıca KPSS sınavında 88,08 puan alarak Türkiye sıralamasında 46ıncı olan
bir kimsenin, eğitim bilimleri ve genel kültür konularından sorulan soruların içinde kısa cevaplı
olmayan ve yoruma dayalı olarak cevap verilebilecek nitelikte olan soruların da bulunduğu göz önüne
alındığında, sorulan sorulara hiç cevap verememiş olmasının ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin eğitim
bilimleri ve genel kültür konularından yapılan değerlendirmede 20 puan üzerinden 0 (sıfır) puan
olarak ölçülmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu durumun taktir yetkisinin objektif
kullanılmadığını gösterdiği, dolayısıyla davacının yapılan sözlü sınav neticesinde başarısız sayılmasının
hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varıldığı, bu halde, davacının yukarıda belirtilen gerekçe
doğrultusunda usulüne uygun olarak yeniden sözlü sınava tabi tutularak neticesine göre işlem tesis
edileceği tabii bulunduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile istinafa konu idare mahkemesi
kararının kaldırılmasına; dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu
kararıyla; İdare Mahkemesince verilen kararın istinaf yoluyla incelenmesi talebi üzerine verilen kararın, davalı
idare vekiline 29/11/2019 tarihinde tebliğ edildiği ve anılan kararda temyiz süresinin 30 gün olduğu açıkça
belirtildiği halde, 2577 sayılı Yasanın 46/1. maddesinde öngörülen 30 günlük temyiz süresi geçirildikten sonra
26/02/2020 tarihinde kayda giren dilekçe ile temyiz başvurusunda bulunulduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle ve
her ne kadar … İdare Mahkemesi tarafından davalıya … tarihinde temyiz başvurusuna konu karar yeniden tebliği edilmiş ise de, bu ikinci tebliğin geçmiş olan temyiz başvuru süresini yeniden canlandırmayacağının açık
olduğundan temyiz isteminin 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca süre aşımı nedeniyle reddine karar
verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, temyiz talebinin süresinde olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ..
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması
gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler
incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın
bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
  2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki temyize konu … Bölge
    İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:… sayılı kararının ONANMASINA,
  3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
  4. 2577 sayılı Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …
    Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine
    gönderilmesine, 12/10/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler