Anasayfa » Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler

Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler

yazan hukukanaliz

TC
Danıştay

 1. Daire Başkanlığı
  2013/2004 E.
  2016/755 K.
  İstemin Özeti : Davacının noter satış sözleşmesi ile satın aldığı 07 … 670 plakalı aracın, satış tarihinden sonra
  eski malikin borçları nedeniyle üzerine konulan haciz şerhleriyle birlikte adına tescil edilmesi istemiyle yaptığı
  başvurunun reddine ilişkin 08.06.2011 tarih ve 75713 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda,
  Antalya 1. İdare Mahkemesi’nce; davacının, dava konusu aracı, 18 Aralık 2008 tarihli noter satış sözleşmesiyle
  satın aldığı, söz konusu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca süresi içerisinde tescil için
  davalı idareye başvurmadığı açık olan davacının satın almış olduğu araç üzerine, satın aldığı tarihten daha
  sonraki tarihlerde önceki malikler adına haciz şerhleri konulduğu, her ne kadar davacı tarafından süresi
  içerisinde tescil talebiyle başvuru yapılmamış olsa dahi, söz konusu ilin yaptırımının tescil yapılmaması
  olamayacağı, varsa ilgili mevzuatta bulunan diğer yaptırımların uygulanabileceği, sonuç olarak davacının haciz
  şerhleri bulunduğu halde tescilin yapılmasına ilişkin talebinin reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık
  bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen
  incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği
savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler
incelenerek gereği görüşüldü:
2004 sayılı İcra İas Kanununun 86. maddesinde; … haczedilmiş olan taşınır mal üzerinde üçüncü
şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisabettiği hakların saklı olduğu, iyi niyet
kaidelerine aykırı olarak mahcuz taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın iktisabettiği, hakların, alacaklının
hacizle o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette batıl olduğu, hükmü yer almaktadır.
Anılan düzenlemeden hareketle haciz işleminin satışa engel olmadığı, aracın hacizli olarak
satılabileceği ve buna bağlı olarak da haciz şerhleriyle birlikte başvuru tarihi itibariyle davacı adına
tescilinin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte; araç adına hacizli olarak tescil edilecek olan davacının; söz konusu araç üzerindeki
hacizlerin kaldırılmasına ilişkin taleplerinin adli yargı mercilerinde ileri sürülebileceği de açıktır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “kararın bozulması” başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz
incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar
verilmesi c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına
yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın
bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 06/06/2012 tarih ve
E:2011/1113; K:2012/887 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı
Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde
karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Bir Yorum Bırak