Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler

TC
Danıştay

 1. Daire Başkanlığı
  2013/2004 E.
  2016/755 K.
  İstemin Özeti : Davacının noter satış sözleşmesi ile satın aldığı 07 … 670 plakalı aracın, satış tarihinden sonra
  eski malikin borçları nedeniyle üzerine konulan haciz şerhleriyle birlikte adına tescil edilmesi istemiyle yaptığı
  başvurunun reddine ilişkin 08.06.2011 tarih ve 75713 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda,
  Antalya 1. İdare Mahkemesi’nce; davacının, dava konusu aracı, 18 Aralık 2008 tarihli noter satış sözleşmesiyle
  satın aldığı, söz konusu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca süresi içerisinde tescil için
  davalı idareye başvurmadığı açık olan davacının satın almış olduğu araç üzerine, satın aldığı tarihten daha
  sonraki tarihlerde önceki malikler adına haciz şerhleri konulduğu, her ne kadar davacı tarafından süresi
  içerisinde tescil talebiyle başvuru yapılmamış olsa dahi, söz konusu ilin yaptırımının tescil yapılmaması
  olamayacağı, varsa ilgili mevzuatta bulunan diğer yaptırımların uygulanabileceği, sonuç olarak davacının haciz
  şerhleri bulunduğu halde tescilin yapılmasına ilişkin talebinin reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık
  bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen
  incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği
savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler
incelenerek gereği görüşüldü:
2004 sayılı İcra İas Kanununun 86. maddesinde; … haczedilmiş olan taşınır mal üzerinde üçüncü
şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisabettiği hakların saklı olduğu, iyi niyet
kaidelerine aykırı olarak mahcuz taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın iktisabettiği, hakların, alacaklının
hacizle o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette batıl olduğu, hükmü yer almaktadır.
Anılan düzenlemeden hareketle haciz işleminin satışa engel olmadığı, aracın hacizli olarak
satılabileceği ve buna bağlı olarak da haciz şerhleriyle birlikte başvuru tarihi itibariyle davacı adına
tescilinin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte; araç adına hacizli olarak tescil edilecek olan davacının; söz konusu araç üzerindeki
hacizlerin kaldırılmasına ilişkin taleplerinin adli yargı mercilerinde ileri sürülebileceği de açıktır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “kararın bozulması” başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz
incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar
verilmesi c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına
yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın
bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 06/06/2012 tarih ve
E:2011/1113; K:2012/887 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı
Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde
karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
1589796528783-danistay
Görevden Çıkarma Cezasının İptali İstemi-Disiplin Cezasının Yönetmelikle Düzenlenmesi -Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi