Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor

T.C.
DANIŞTAY

 1. DAİRE
  E. 2016/8558
  K. 2019/6635
  T. 9.12.2019
  İSTEMİN KONUSU : S. Vergi Mahkemesi’nin 05/03/2015 tarih ve E:2014/735, K:2015/150 Sayılı kararının
  temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
  YARGILAMA SÜRECİ:
  Dava konusu istem: Davacı adına, Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 6200500065 vergi numaralı mükelle
  MGS Gözlük Kozmetik Paz.İth.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nden aldığı faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen
  vergi inceleme raporuna dayanılarak 2009/Mart, Ağustos-Kasım dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer
  vergisi ile kesilen bir kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemine ilişkindir.
  İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: MGS Gözlük Kozmetik Paz.İth.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti. hakkında
  düzenlenen 05/11/2013 tarih ve 2013-A-1985/76 Sayılı vergi tekniği raporunda yer alan tespitlerin
  değerlendirilmesinden adı geçen mükellen düzenlediği faturaların sahte olduğu anlaşıldığından bu rmadan
  alınan faturalar nedeniyle salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinde hukuka aykırılık bulunmadığı
  gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Vergi müfettişinin re’sen inceleme yetkisi olduğu halde takdir komisyonuna
matrah takdir ettirdiği, sahte olduğu ileri sürülen faturalara konu malların gerçekten alındığı, işletmede
kullanıldığı, bedelinin yasalara uygun şekillerde ödendiği, fatura alınan rma adına yapılan tarhiyatlara karşı
açılan davalarda kabul kararı verildiği iddialarıyla kararın bozulması istenilmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Davacı adına fatura düzenleyen MGS Gözlük Kozmetik Paz.İth.İhr.San.
ve Tic.Ltd.Şti. hakkında düzenlenen 05/11/2013 tarih ve 2013-A-1985/76 Sayılı vergi tekniği raporunda yer alan tespitler adı geçen mükellen düzenlediği ve davacının da kullandığı faturaların sahte veya muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge olduğu sonucuna varılması için yeterli bulunmadığından, davacı temyiz isteminin
kabulüyle vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY:
Davacı adına, Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 6200500065 vergi numaralı mükelle MGS Gözlük
Kozmetik Paz.İth.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti.’nden aldığı faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi
inceleme raporuna dayanılarak 2009/Mart, Ağustos-Kasım dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer
vergisi ile kesilen bir kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır.
İLGİLİ MEVZUAT:
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30 (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/les/tc213.htm#30). maddesinin 1.
fıkrasında re’sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt belgelere veya kanuni
ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya
vergi inceleme yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya
matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması şeklinde tanımlandıktan sonra aynı maddenin 2. fıkrasının 4
numaralı bendinde, defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların, vergi matrahının doğru ve kesin olarak
tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmaması hali re’sen tarh nedeni olarak kabul edilmiş olup, aynı kanunun 134. maddesinde de vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamak olduğu düzenlenmiştir.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/les/tc3065.htm#29).
maddesinde, mükelleerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden,
faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri
vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri belirtilmiştir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3 (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/les/tc213.htm#3)/B maddesinde,
vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği ve iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğu belirtilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda metni verilen madde hükümlerinin değerlendirilmesinden, yükümlülerin mal alışları nedeniyle
yüklendiği katma değer vergilerinin, indirim ve iade konusu yapılabilmesi için faturaların gerçek bir mal alım
satımı karşılığı düzenlenmesi gerekmektedir.
Vergilendirme işlemi yapılırken, Kanuna uygun olarak biçimlendirilen muamelelerin bu biçimselliğinin ötesine
geçilerek, muamelenin taraarı arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması
gerekmektedir. Kanun, gerçek mahiyetin ortaya çıkarılmasında yemin hariç her türlü delile izin vermiştir. Bu
deliller, taraarın ikrarı, vergiyi doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık bulunan tanık ifadesi, muamelenin
taraarının ekonomik ve ticari konumları, işyerlerinin durumu, arandığında bulunup bulunamamasına ilişkin
tespitler olabilir.
Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ödenmesi ve bunun sonucu olarak da bir
vergi indirimi sözkonusu olamayacağından, vergi indirimine dayanak teşkil eden faturaların gerçeği yansıtıp
yansıtmadığı ortaya konulmalıdır.
MGS Gözlük Kozmetik Paz.İth.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti. hakkında düzenlenen 05/11/2013 tarih ve 2013-A-1985/76
Sayılı vergi tekniği raporunda; 26/07/2007 tarihinde optik ürünlerinin imalatı ve toptan ticareti faaliyetiyle
iştigal etmek üzere mükelleyet tesis ettirdiği, 22/04/2009 tarihinde yapılan yoklamada mükellen adreste
faaliyetine devam ettiği, işyerinde çeşitli makinaların bulunduğu, aylık kirasının 800,00-TL olduğu, 14 çalışan
personelin bulunduğu, halen gözlük çerçevesi imalatı ve hammadde ithalatı ile gözlük sapı ithalatı yaparak
faaliyetine devam ettiği, 10/03/2010 tarihli yoklamada mükellen işyeri adresini başka bir adrese naklettiği,
işyerinin yaklaşık 60 m2 olduğu , işçi görülmediği, deposunun veya başka işyerinin olmadığı, 19/01/2010
tarihinde Esenler Vergi Dairesi’ne nakil geldiği, işyerinde 1 adet bilgisayar, 1 adet büro masası, dolap raarı, 5
adet sandalye bulunduğu, kurumun ilgili adreste toptan gözlük çerçevesi alım satımı ve pazarlaması işiyle
faaliyet gösterdiği, işyerinde yaklaşık 600 adet gözlük çerçevesi emtia olduğu, 13/10/2011 tarihli yoklamada
ödevli kurumun belirtilen adrese nisan ayı gibi geldiği ve gelmesi ile gitmesinin bir olduğunun komşuları
tarafından beyan edildiği, kendilerini tanımadıkları, işyerinin boş ve kapalı olduğu hususlarının tespit edildiği,
2008, 2009 ve 2010 yılı Ba-Bs bildirimlerinin uyumlu olduğu tespitlerine yer verilmiştir.
Olayda, anılan şirket tarafından düzenlenen fatura içeriği malların davacının faaliyet konusu ile
uyumlu olduğu, davacıya fatura düzenlenen tarihlerde faaliyette olduğu, işçi çalıştırdığı, emtiasının
bulunduğu tespitlerinin olduğu, Ba-Bs bildirimlerinin uyumlu olduğu görülmüş olup, vergi tekniği
raporunda tespit edilen olumsuz durumlarla beraber değerlendirildiğinde mevcut tespitlerle davacı
adına düzenlenen faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu hususunun açık ve somut
bir şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından davacının anılan şirketten 2009 yılında almış olduğu
faturaların sahte olduğundan bahisle yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisii tarhiyatında ve
Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

 1. Davacının temyiz isteminin kabulüne,
 2. S. Vergi Mahkemesi’nin 05/03/2015 tarih ve E:2014/735, K:2015/150 Sayılı kararının BOZULMASINA;
 3. 2577 Sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası
 4. uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
 5. üzere, 09/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler
1589796528783-danistay
Görevden Çıkarma Cezasının İptali İstemi-Disiplin Cezasının Yönetmelikle Düzenlenmesi -Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi