Anasayfa » Zamanaşımı Definden Yalnızca Defi İleri Süren Yararlanır

Zamanaşımı Definden Yalnızca Defi İleri Süren Yararlanır

yazan hukukanaliz

T.C.
YARGITAY

HUKUK DAİRESİ
2013/1335 E.
2014/1535 K.
11.02.2014 T.

Davacılar vekili, davalıların işleteni , sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın davacıların desteği R. K ye çarparak ölümüne neden olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere davacı baba Y. Ve anne M. İçin ayrı ayrı 10.000 TL maddi, 5.000 TL manevi, diğer davacılar için ayrı ayrı 2.500 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Yasin vekili, olay tarihinden itibaren zamanaşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Diğer davalılar duruşmalara katılmamış, savunma yapmamıştır.
Mahkemece tüm dosya kapsamı ve toplanan delillere göre olayın 15.09.2001 tarihinde meydana geldiği davanın 27.02.2009 açıldığı zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesi ile davanın zamanaşımı nedeni ile reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere , mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, haksız fiilin gerçekleştiği tarih ile dava tarihi arasında 2918 sayılı yasanın 109/2 maddesi delaletiyle mülga 765 sayılı TCK 455/1 maddesinde öngörülen 5 yıllık zamanaşımı süresinin geçmiş bulunmasına , ceza davasında davacıların şahsi hak talep etmemiş olmasına, dayalı Yasin ‘in zamanaşımı defini süresinde ileri sürmüş bulunmasına göre davacı vekilinin davalı Yasin e yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalılar , davacıların desteklerinin ölümüne neden olan aracın işleteni, sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olup zarar görenlere karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.TBK ‘nın 155( BK. 134/1 ) maddesi gereğince müteselsil borçlulardan birine karşı kesilen zaman aşımı diğerleri yönünden de kesilmiş olur, ancak zamanaşımı defi müteselsil sorumlular için ortak savunma değildir. Zamanaşımı definden ancak defi ileri sürenler yararlanır. Bu nedenle davalı Y.’nin zamanaşımı definde bulunması diğer davalıların da bu savunmadan yararlandırılmasını gerektirmez.Davalılar Ş. ve G. Sigorta A.Ş ‘nin zamanaşımı savunması yokken bu davalılar hakkındaki davanın da
zamanaşımı zamanaşımı sebebi ile reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA ,1.100.00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacılara verilmesine,peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 11.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar

Bir Yorum Bırak