Anasayfa » Çağrı Operatörünün (Müşteri Hizmetleri) Müşteri ile Polemiğe Girmesi ve Çağrıyı Kendisinin Sonlandırması Haklı Nedenle Fesih Sebebidir

Çağrı Operatörünün (Müşteri Hizmetleri) Müşteri ile Polemiğe Girmesi ve Çağrıyı Kendisinin Sonlandırması Haklı Nedenle Fesih Sebebidir

yazan hukukanaliz

T.C.
YARGITAY

HUKUK DAİRESİ
2014/11917 E.
2014/29016 K.
MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 14. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 19/02/2014
NUMARASI : 2013/815-2014/104
DAVA :
Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi

tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Yargıtay Kararı
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş akdinin haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacı işçinin çağrı operatörü olarak çalıştığını, davacı hakkında devamlı olarak müşteri şikayetleri gelmesi, vardiya uyumsuzluğu göstermesi, müşteri ile polemiğe girmesi, müşteriye uygunsuz konuşarak küfür etmesi gibi davranışlar nedeni ile haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacı tanıklarının beyanları dikkate alınarak davacının iş akdine davalı şirket tarafından haklı ve geçerli bir neden olmadan son verildiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut olayda, fesih bildiriminde özetle, ” Daha önce de yapmış olduğunuz iş ile ilgili hakkınızda birçok tutanak tutulmasına ve her defasında sadece geri bildirim yapılarak işinize karşı daha dikkatli olmanız istenmesine rağmen ısrarla tutum ve davranışlarınızı düzeltmediğiniz, İşyeri ile imzaladığınız iş akdine ve çalışma düzenine aykırı davranışlar göstermeniz, işinize karşı ciddiyetsizliğiniz, işin gereklerini ikazlara ve geri bildirimlere rağmen yerine getirmemeniz ve iş yerine karşı sergilediğiniz sorumsuz tutumlarınız “edenleri ile; iş akdiniz 25.07.2012 tarihinde işveren tarafından tek taraflı olarak İş Kanunu 25/II gereğince tazminatsız olarak fesh edilmiştir.” denilmiştir.
Davacı, davalı iş yerinde çağrı operatörü olarak çalışmıştır. Dosya içerisinde yer alan müşteri hizmetleri yetkilisi çalışma prensipleri arasında müşteri ile hiçbir koşulda ve konuda tartışmaya girmemek, koşullar ne olursa olsun pozitif enerji ile görüşmek, çağrı merkezi konuşma standartları dışında bir üslup ile konuşmamak, müşteri talep etmeden çağrıyı sonlandırmamak vb. hususlar sayılmıştır.Dosya içeriğinde yer alan bilgi ve belgelerden davacının vardiya planına uymama, müşteri ile polemiğe girmesi ve çağrı standartları dışında hangup tuşuna basarak çağrıyı sonlandırması nedeni ile ihtar aldığı, yine 15.06.2012 tarihli çağrıyı müşteri istemeden sonlandırdığı anlaşılmaktadır.
Davacının yukarıda belirtilen eylemlerinin iş yerinde olumsuzluklara yol açtığı açık olup işverence yapılan feshin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :Yukarda açıklanan gerekçe ile;

  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Davanın REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 27.00 TL yargılama giderinin
    davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya
  6. verilmesine,
  7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
  8. Kesin olarak 02.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar

Bir Yorum Bırak