6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının teknik araç ve yöntemlerle takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Kanun kapsamında düzenlenen teknik araç ve yöntemlerle takip uygulamasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluğu bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği: İl Emniyet Müdürlüklerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği bünyesinde aile içi şiddet ve kadına karşı şiddete ilişkin iş ve işlemleri yürüten birimi,

b) Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü/Kısım Amirliği: İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin iş ve işlemleri yürüten birimleri,

c) Asgari mesafe: Kolluk birimlerinin acil durumda hızlı ve etkin müdahalesini sağlamak üzere yükümlü ve şiddet mağdurunun ev ve iş adresi ile bulunduğu konumun birbirine olan yakınlığı, bulundukları şehrin yüzölçümü, nüfus yoğunluğu, trafik durumu, kolluk birimlerinin etkin müdahale süresi gibi ölçütler göz önünde bulundurularak belirlenen, yükümlünün şiddet mağduruna fiziksel olarak herhangi bir biçimde zarar vermesini engelleyecek mesafeyi,

ç) İl müdürlükleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerini,

d) Elektronik kelepçe: Yükümlünün ayak veya kol bileğine takılan elektronik cihazı,

e) Güvenli bölge: Yükümlünün fiziksel olarak şiddet mağduruna zarar verme ihtimalinin düşük olduğu güvenli yeri ya da konumu,

f) İhlal tespit tutanağı: İzleme sürecinde yükümlünün yasak bölgeyi ihlal etmesi, cihazı çıkarması, zarar vermesi ve yükümlülüğünü etkisiz kılacak davranışlarının tespit edilmesi halinde izleme personeli tarafından takip kararının ihlaline ilişkin düzenlenecek tutanağı,

g) İletişim listesi: İzleme personeli tarafından yapılacak acil aramalarda, hızlı yönlendirme ve müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve personelin iletişim bilgilerinin yer aldığı formu,

ğ) İlgili kolluk birimi: Hakkında takip kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da kararın uygulanacağı yerdeki İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki yetkili ve görevli birimi,

h) İzleme merkezi: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulu, şiddet mağduru ve yükümlünün teknik araç ve yöntemlerle takibi, olası takip kararı ihlallerinin engellenmesi ve tespiti amacıyla oluşturulan elektronik izleme merkezini,

ı) İzleme merkezi amiri: İzleme merkezinin idaresinden sorumlu amiri,

i) İzleme personeli: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, izleme merkezinde, teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesiyle görevlendirilmiş ve gerekli hizmet içi eğitime tabi tutulmuş personeli,

j) İzleme üniteleri: Teknik araç ve yöntemlerle takip kararının yerine getirilmesi için yükümlünün ayak veya kol bileğine takılan elektronik kelepçe ile yükümlü ve şiddet mağdurunun konumunu tanımlayan, izleme merkezi ile karşılıklı iletişim kurmasını sağlayan, aynı zamanda yükümlünün tampon bölge ve/veya yasaklı bölgeyi ihlal etmesi halinde izleme merkezine, şiddet mağduruna ve yükümlüye uyarı veren cihazları,

k) Kanun: 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu,

l) Karar: Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının etkin uygulanması amacıyla Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak teknik araç ve yöntemler kullanılabileceğine ilişkin hâkim tarafından verilen kararı,

m) Komisyon: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) bünyesinde, şiddet vakasının teknik yöntem ve araçlarla takibe elverişli olup olmadığını değerlendirmek üzere, ŞÖNİM Müdürü, ŞÖNİM’de görevli en az bir meslek elemanı ve polis irtibat görevlisi/jandarma personeli olmak üzere asgari üç personel ile oluşturulan komisyonu,

n) Meslek elemanı: Üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyoloji bölümlerinden mezun olan ve il müdürlüğü bünyesinde görev yapan meslek mensuplarını,

o) Müdahale planı: Şiddet mağdurunun karşılaştığı sorunların çözümü konusunda izlenecek aşamaların belirlenebilmesi amacıyla sorunu ve kişiyi tanıma, tanımlama, veri toplama, durum saptama, değerlendirme ve sonuçlandırma aşamalarının görülebileceği planı,

ö) Polis irtibat görevlisi: İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ŞÖNİM’de görevlendirilen ve bağlı bulunduğu birimin kurumsal temsilini yapan polis memurunu,

p) Şiddet mağduru: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri,

r) Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezleri,

s) Tampon bölge: Mahkeme kararında belirtilen yasak bölgeye ilaveten, kolluk birimlerince vakaya hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak ve şiddet mağdurunu güvenli bölgeye ulaştırmak amacıyla izleme merkezi ve uygulama ekibi tarafından koordineli olarak belirlenen ek ya da ara bölgeyi,

ş) Teknik yöntemlerle takip: Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının etkin uygulanması ile tedbirin ihlal edilip edilmediğinin, Kanunun 12 nci maddesi hükmü çerçevesinde elektronik kelepçe, mağdur koruma ünitesi, GPS ünitesi gibi teknik araç ve yöntemler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri üzerinden denetlenmesi yöntemini,

t) Uygulama ekibi: Teknik yöntemlerle takip uygulamasında izleme ünitelerinin teslimi, takılıp/çıkarılması ve kullanıma hazır hale getirilmesine yönelik iş ve işlemleri illerde yürütmek üzere Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü/Kısım Amirliğinde, kolluk görevlilerinden oluşan teknik yöntemlerle takip uygulama ekibini,

u) Yasak bölge: Yükümlünün; Karara göre şiddet mağduruna yaklaşmasının yasak olduğu, şiddet mağdurunun konutu, işyeri, okulu ve benzeri yerleri,

ü) Yükümlü: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan ve hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsamında teknik yöntemlerle takip kararına hükmedilen kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzleme Merkezi, İzleme Personeli ve Uygulama Ekibinin Görevleri

İzleme merkezi

MADDE 4 – (1) Teknik yöntemlerle takip kararlarının gereği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde kurulu izleme merkezinde yerine getirilir.

(2) Takip işlemleri izleme merkez amiri ve izleme personeli tarafından yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütülür.

(3) Takip işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının uygun gördüğü, gerekli vasıflara sahip yeterli sayıda izleme personeli tarafından gerçekleştirilir.

(4) Gerçekleştirilen iş ve işlemler uygulama ekibi ve ŞÖNİM ile koordineli biçimde yürütülür.

(5) İzleme merkezince, teknik yöntemlerle takip sistemine dâhil tüm vakalara ilişkin bilgilerin yer aldığı veri sistemi oluşturulur. Verilere ilişkin iş ve işlemler 20 nci maddede düzenlenen hükümler doğrultusunda yerine getirilir.

(6) Görevli ve yetkililer hariç, üçüncü kişiler izleme merkezine giremez; izleme merkezine ziyaretçi kabul edilmez. İzleme merkezine mobil telefon, kamera, bilgisayar, fotoğraf makinesi, flaş bellek gibi elektronik ve görsel kayıt alma özelliği bulunan cihazlarla girilmez.

(7) İzleme merkezinde izlemenin yapıldığı ekranlar sürekli açık ve güncel halde tutulur ve ilgili personel tarafından takip edilir.

(8) Sistemin çalışırlığı ile güncelliği sürekli olarak takip edilir.

(9) Takibi yapılan kişiler ile ilgili genel bilgiler düzenli olarak dosyalanır ve arşivlenir.

(10) Takibi yapılan kişilere ilişkin yapılacak acil aramalar için iletişim listesi hazırlanır ve sürekli güncel tutulur.

(11) İzleme sırasında ihlalin tespit edilmesi halinde 13 üncü maddede düzenlenen uyarı, ihlal ve müdahale prosedürleri uygulanır.

(12) İhlal tespit edilmesi halinde öncelikle yükümlü ile irtibata geçilerek gerekli ihlal prosedürleri izlenir. İhlalin devam etmesi durumunda ilgili kolluk birimleri ile irtibata geçilerek yükümlünün ve şiddet mağdurunun bulunduğu bölgenin koordinat bilgisi paylaşılır ve müdahale prosedürleri izlenir.

(13) Şiddet mağduru ile irtibata geçilerek mağdurun güvenli bir konuma geçmesi amacıyla gerekli yönlendirme yapılır; mağdurun güvende olduğu bilgisi teyit edilir.

(14) İhlale ilişkin tespit tutanağı düzenlenerek ivedilikle ilgili kolluk birimi ile ŞÖNİM’e ulaştırılır.

İzleme merkezi amirinin görevleri

MADDE 5 – (1) İzleme merkezi amiri;

a) Görev alanına giren iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) İzleme merkezindeki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

c) Günlük vardiya listesinin hazırlanmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak,

ç) Çalışma ortamlarının düzenini sağlamak, personelin etkin ve verimli çalışmasına yönelik tedbirler almak ve denetlemek,

d) Teknik yöntemlerle takip sistemine dâhil olan tüm vakaların veri sistemine işlenmesini sağlamak,

e) İletişim listesinin hazırlanmasını ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek

ile görevli, yetkili ve sorumludur.

İzleme personelinin görevleri

MADDE 6 – (1) İzleme personeli;

a) Vardiya süresince izleme ekranını sürekli açık ve güncel tutmak,

b) Sisteme belirli sürelerde gelmesi gereken bilgilerin gelip gelmediğini düzenli şekilde kontrol etmek,

c) Takip ettiği kişiler ile ilgili genel bilgileri ve Karara ilişkin bilgileri, ihlal bilgilerini veri sistemine kaydetmek, gerektiğinde raporlamak,

ç) Kararın sona ermesinden on beş gün önce uygulama ekibi, ilgili kolluk birimi ve ŞÖNİM’i bilgilendirmek,

d) İletişim listesini hazırlamak,

e) İzleme ekranında izlenen kişilerin uyarılmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen uyarı prosedürünü uygulamak,

f) Yükümlünün yapılan uyarıya rağmen Kararı ihlal etmesi durumunda 13 üncü maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında düzenlenen ihlal prosedürünü uygulamak,

g) Gerektiğinde vakanın durum değerlendirmesine esas teşkil edecek teknik detayları içeren raporu veri sisteminden çekerek oluşturmak ve ilgili kurumlarla paylaşmak,

ğ) Şiddet mağduru ile irtibata geçerek mağdurun güvenli bir konuma geçmesi amacıyla gerekli yönlendirmeyi yapmak; mağdurun güvende olduğu bilgisini teyit etmek,

h) Çalışma ortamında mevzuata, disiplin kurallarına ve etik ilkelerine uygun davranmak,

ı) Çalışma ortamının düzen ve temizliğini, görevde kullanılan her türlü araç ve gerecin bakımlı ve çalışır durumda bulunmasını sağlamak,

i) Merkezin iş ve işlemlerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

(2) İzleme personeli görevlerini yerine getirirken gizliliğe riayet eder. İzleme merkezinin işleyişine ve Kararların taraflarına ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamaz.

Teknik yöntemlerle takip uygulama ekibinin görevleri

MADDE 7 – (1) Teknik yöntemlerle takip uygulama iş ve işlemlerini illerde yürütmek üzere Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlükleri/Kısım Amirliklerinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve teknik yöntemlerle takip konularında eğitim almış kolluk görevlileri arasından, teknik yöntemlerle takip uygulama ekibi oluşturulur.

(2) Uygulama ekibi;

a) Karara istinaden izleme yapılacak vaka için yazılı olarak izleme merkezinden izleme ünitelerini talep etmek,

b) 16 ve 17 nci maddelerde düzenlenen elektronik izleme ünitelerinin taraflara teslimi ve geri alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c) İzleme süresi biten ya da sonlandırılan vakalarda kullanılan izleme ünitelerinin geri alınması işleminden sonra izleme merkezine iade edilmesini sağlamak,

ç) Kararın tebliğinin kurulum esnasında gerçekleşmesi ve tarafların Karara itiraz edeceğini belirtmesi halinde kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra 14 üncü maddede düzenlenen itiraz prosedürü hakkında bilgilendirme yapılarak duruma ilişkin hazırlanan tutanağı Cumhuriyet Başsavcılığına göndermek,

d) İzleme merkezinden gelen ihlal bilgisini takip etmek,

e) İzleme ünitelerinde meydana gelen arızaların giderilmesine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

f) Şiddet mağduru ve yükümlünün farklı illerde ikamet ettiği vakalarda, ihtiyaç duyulan izleme ünitesinin sevki ya da talep edilmesi gibi iller arası işbirliğini gerektiren konularda koordinasyonu sağlamak üzere izleme merkezine bilgi vermek,

g) Gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerde izleme merkezi ve gerektiğinde ŞÖNİM ile koordinasyon sağlamak,

ğ) İzleme merkezinin göreve ilişkin taleplerini yerine getirmek,

ile görevlidir.

(3) Takip sürecinde şiddet mağduru ve yükümlüye ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde farklı İl Emniyet Müdürlükleri ya da İl Jandarma Komutanlıklarının yetkili olması halinde işlemler, şiddet mağdurunun ikamet ettiği yerdeki sorumlu kolluk birimi tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vakanın Tespiti ve Değerlendirilmesi

Vakanın tespiti

MADDE 8 – (1) Kanunda yer alan tedbirlerin etkin uygulanması ve takibi amacıyla; koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının yetersiz kalması, mağdurun hayatının olağan akışının aksaması gibi nedenlerle teknik yöntemlerle takibe uygun olabileceği yönünde kanaat oluşan vakalar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü/Kısım Amirliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı birimler tarafından tespit edilir. Vaka tespit edildikten sonra olaya ilişkin elde edilen bilgi, belge ve delillerle birlikte vakanın teknik yöntemlerle takibe uygunluğu Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ŞÖNİM’e gönderilir.

Vakanın değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Tespit edilen vakalar; ŞÖNİM bünyesinde ŞÖNİM Müdürü, ŞÖNİM’de görevli en az bir meslek elemanı ve polis irtibat/jandarma görevlisi olmak üzere asgari üç kişiden oluşan Komisyonda değerlendirilir. Komisyonda değerlendirilen vakanın kolluk sorumluluk bölgesine göre Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri/Çocuk ve Kadın Kısım Amiri Komisyona davet edilebilir.

(2) Komisyon; vakanın teknik yöntemlerle takibe uygunluğu, teknik yöntemlerle takip kararının alınması, uzatılması ve kaldırılmasına ilişkin değerlendirme yapar. Yapılacak değerlendirme şunları içerir:

a) Meslek elemanının şiddet mağduru ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin durum değerlendirme raporu ile polis irtibat görevlisi/jandarma personeli tarafından şiddet uygulama riski konusunda yükümlü hakkında resmi kayıtlardan edinilen bilgiler incelenir.

b) Gerek görülmesi halinde yükümlü kişi ile ASH İl Müdürlükleri bünyesinde görüşülebilir, görüşme raporu mahkemeye sunulacak olan nihai değerlendirme raporuna eklenmek üzere ŞÖNİM’e gönderilir.

c) İlgili kolluk birimi tarafından vakaya acil durumda etkin ve hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla sorumluluk bölgesine göre polis irtibat görevlisi/jandarma personelinin koordinesinde gecikmeksizin asgari mesafeye ilişkin değerlendirmeyi içeren rapor hazırlanır. Asgari mesafeye ilişkin değerlendirme yapılırken; yükümlü ve şiddet mağdurunun ev, iş, okul ve benzeri adreslerinin birbirine olan yakınlığı, gündelik güzergâhları arasındaki mesafe, bulundukları şehrin yüzölçümü, nüfus yoğunluğu ve trafik durumu, kolluk birimlerinin etkin müdahale süresi gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Asgari mesafe raporu; ilgili kolluk birimi tarafından Komisyon değerlendirmesi neticesinde hazırlanacak nihai değerlendirme raporuna eklenmek üzere ŞÖNİM’e gecikmeksizin gönderilir.

(3) Komisyon tarafından vakanın teknik yöntemlerle takibe elverişli olup olmadığına ilişkin nihai değerlendirme raporu hazırlanır. Vakanın teknik yöntemlerle takip açısından elverişli olduğu değerlendirildiği takdirde rapora asgari mesafe önerisi ve ilgili diğer bilgi ve belgeler eklenerek Karar talebi ŞÖNİM tarafından aile mahkemesine ivedilikle sunulur.

(4) Komisyon değerlendirmesinden geçmeden mahkemeye ulaşan vakalar için, hâkimin talep etmesi halinde, Komisyon bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirme yapar ve ŞÖNİM tarafından hazırlanan nihai değerlendirme raporu, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte ivedilikle aile mahkemesine sunulur.

(5) Kararlarda asgari mesafenin belirlenmemiş olması halinde teknik yöntemlerle takibe uygunluğun değerlendirilmesine esas teşkil edecek asgari mesafe önerisi ve güvenli bölgeler; ilgili kolluk birimi tarafından belirlenerek polis irtibat görevlisi/jandarma personeli aracılığıyla ŞÖNİM’e gönderilir. ŞÖNİM tarafından vakaya uygun asgari mesafe önerisini içeren ek Karar talebi, Kararı veren aile mahkemesine sunulur.

(6) Komisyon tarafından Kararın uzatılması ya da kaldırılmasına ilişkin değerlendirme; Karar süresinin sona ermesinden en az on beş gün önce yapılır. Değerlendirmede, ikinci fıkra hükümleri uygulanır ve yükümlünün izleme sürecindeki ihlal bilgileri göz önünde bulundurulur.

(7) Teknik yöntemlerle takibe elverişli bulunmayan vakalarda; ŞÖNİM tarafından vakanın risk durumuna uygun müdahale planı hazırlanır ve gerektiğinde Kanun kapsamında uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının alınması amacıyla ilgili aile mahkemesinden talepte bulunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Yöntemlerle Takip Kararı

Karar talebi

MADDE 10 – (1) Karar; ŞÖNİM, kolluk, şiddet mağduru ya da Cumhuriyet savcısı tarafından en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer aile mahkemesi hâkiminden talep edilir.

Kararın tebliği

MADDE 11 – (1) Karar, taraflara uygulama ekibi tarafından ilgili kolluk biriminde farklı zamanlarda ivedilikle tebliğ edilir.

(2) Teknik yöntemlerle takip kararının tebliği sırasında, yükümlüye Kanunda yer alan tedbir kararlarının yedi gün yirmi dört saat esasına göre elektronik olarak takip edileceği ve Karara aykırılık halinde zorlama hapsi uygulanacağı ihtarı yapılır. Yükümlünün izleme ünitelerinin kurulumunu kabul etmemesi halinde; 14 üncü maddede düzenlenen Karara itiraz prosedürü uygulanır; ancak, Karara itiraz edilmesi Kararın uygulanmasını durdurmaz.

(3) Yükümlünün, Kararın tebliği için yapılacak davet çağrılarına cevap vermemesi, yükümlü veya şiddet mağduruna ulaşılamaması ya da yükümlünün ceza infaz kurumunda bulunması gibi nedenlerle Kararın uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde; durum uygulama ekibince tutanak altına alınarak mahkemeye sunulmak üzere ilgili kolluk birimine, ayrıca bilgi için ŞÖNİM’e ve izleme merkezine bildirilir. Kararın uygulanma süresi boyunca durum, uygulama ekibi tarafından 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında araştırmaya devam edilir. Yükümlüye ulaşıldığında, ŞÖNİM ve izleme merkezi ile koordine sağlanarak Kararın uygulanması sağlanır.

Kararın uygulanması

MADDE 12 – (1) Karar, ilgili tedbir kararları olmaksızın tek başına uygulanamaz.

(2) Kararın uygulanmasına ilişkin izleme süreci, taraflara izleme ünitelerinin teslimi ile başlar ve geri alınmasıyla sona erer.

(3) Yükümlünün, şiddet mağduruna yaklaşmaması gereken asgari mesafe bilgisi izleme merkezinde sisteme kaydedilir ve yükümlü tarafından girilmemesi gereken tampon bölge ve yasak bölge harita üzerinden işaretlenir.

(4) Şiddet mağduru ve yükümlünün Kararda belirtilen hususlar doğrultusunda sistem üzerinden izlenmesi, izleme merkezinde gerçekleştirilir.

Kararın ihlali

MADDE 13 – (1) Takip sürecinde, izleme personeli tarafından, izlenen kişilerin uyarılmasını gerektirecek bir durumun tespiti halinde önce uyarı prosedürü, uyarıya rağmen Kararın ihlali halinde ise ihlal prosedürü uygulanır.

(2) İzleme personeli tarafından yükümlü ile iletişime geçilerek uyarı prosedürünün uygulanacağı durumlar şunlardır:

a) Yükümlünün, izleme merkezi tarafından belirlenen tampon bölgeye girmesi.

b) Yükümlünün, alıcı cihazı yanında taşımaması veya şarj etmemesi.

c) Yükümlünün, elektronik kelepçeye ve alıcı cihaza zarar verecek biçimde müdahalede bulunması.

(3) Şiddet mağdurunun; alıcı cihazı şarj etmemesi, yanında bulundurmaması ve yükümlüye yaklaşması durumlarında izleme personeli tarafından şiddet mağduruna ulaşılarak gerekli yönlendirme ve bilgilendirme yapılır.

(4) İzleme personeli tarafından ihlal prosedürünün izleneceği durumlar şunlardır:

a) Yükümlünün tampon bölgeye girdikten sonra uyarıya rağmen yasak bölgeye girmeye devam etmesi.

b) Yükümlünün uyarı prosedürünün uygulanmasına rağmen elektronik kelepçeye ve alıcı cihaza müdahale etmeye ve zarar vermeye devam etmesi.

(5) İhlal durumlarında izleme personeli tarafından ihlal tespit tutanağı düzenlenir ve tutanak Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere ilgili kolluk birimine ve bilgi için ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştırılır.

(6) Bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında sayılan haller ve izlemenin teknik sebepler ile kesintiye uğradığının anlaşıldığı hallerde izleme personeli tarafından eş zamanlı olarak şiddet mağduru aranarak olası şiddet tehlikesi hakkında bilgilendirilir ve güvenli bölgeye geçmesi istenir.

(7) İhlalin devam etmesi ve/veya elektronik kelepçenin yükümlünün vücudundan çıkarılması durumlarında izleme personeli tarafından 112/155/156 Acil Çağrı Hatları ve ilgili kolluk birimleri ile irtibata geçilerek gerekli müdahalenin yapılabilmesi amacıyla yükümlünün ve şiddet mağdurunun bulunduğu bölgenin koordinat bilgisi paylaşılır.

(8) İhbarı alan kolluk birimi tarafından yükümlüye gerekli müdahale sağlanır. Kolluk birimi tarafından ilgili Cumhuriyet Savcısı ivedilikle bilgilendirilir, duruma ilişkin tutanak düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle gönderilir. Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılır.

Karara itiraz

MADDE 14 – (1) Karara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz süreci konusunda Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Karara itiraz; Kararın uygulanmasını durdurmaz.

Kararın devam etmesi ve kaldırılması

MADDE 15 – (1) Komisyon tarafından Kararın uygulanma süresinin sona ermesinden on beş gün önce teknik araç ve yöntemlerle takibin devamı ya da kaldırılmasına ilişkin bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda, Kararın devamına ilişkin kanaatin oluşması halinde izlemenin kesintiye uğramaması için uygulama süresi sona ermeden on gün önce talep, ŞÖNİM tarafından aile mahkemesine sunulur.

(2) Karar süresinin uzatılmasına ilişkin değerlendirme, sürenin sona ermesinden en az yedi gün önce ŞÖNİM tarafından kolluğun ilgili Büro/Kısım Amirliği ile izleme merkezine bildirilir.

(3) Kararın uygulanması sürecinde; izleme merkezi, ŞÖNİM ve ilgili kolluk birimince vakanın teknik yöntemlerle takibe elverişsiz olduğunun tespit edilmesi ya da risk durumunun değişmesi gibi hallerde Kararın kaldırılması talebi, Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda ŞÖNİM tarafından aile mahkemesine sunulur.

(4) Kararın süresi sona erdiğinde veya kaldırıldığında izleme personeli, şiddet mağduru ve yükümlüyü, izleme ünitelerinin teslimi için uygulama ekibine yönlendirir.

(5) Sürenin uzatılmasının gecikmesi veya teknik yöntemlerle takibin çeşitli sebeplerle yapılamaması hallerinde ŞÖNİM tarafından vakanın risk durumuna uygun müdahale planı hazırlanır ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzleme Ünitelerinin Teslimi, Geri Alınması ve Zarar Gören İzleme Ünitelerine

İlişkin Yapılacak İşlemler

İzleme ünitelerinin teslimi ve takılması

MADDE 16 – (1) Taraflar, uygulama ekibince Kararın tebliği ve uygulanmasına esas teşkil eden elektronik izleme ünitelerinin teslimi amacıyla farklı zamanlarda kolluk birimine davet edilir.

(2) Uygulama ekibi tarafından gerekli hijyen ve temizlik işlemleri yapıldıktan sonra izleme üniteleri takılır, teslim edilir.

(3) Taraflara teknik yöntemlerle takip sürecinde uyulması gereken kurallar ve cihaz kullanım prosedürleri anlatılır; söz konusu kural ve prosedürlere ilişkin uygulama kılavuzu teslim edilir.

(4) İzleme ünitelerinin teslimini ve teknik yöntemlerle takip sürecinde gerekli kural ve prosedürlere uyulacağı taahhüdünü içeren tutanak taraflara imzalatılarak sistemin aktivasyonu izleme merkezi ile koordineli biçimde sağlanır.

İzleme ünitelerinin çıkarılması ve geri alınması

MADDE 17 – (1) Teknik yöntemlerle takip kararı sona erdiğinde taraflar, izleme merkezi tarafından kolluğun ilgili Büro/Kısım Amirliğine yönlendirilir ve eş zamanlı olarak uygulama ekibi bilgilendirilir. Cihazların çıkarılması ve geri alınmasına ilişkin taraflara imzalatılan tutanaklar uygulama ekibince dosyalanır.

İzleme ünitelerinin zarar görmesi halinde yapılacak işlemler

MADDE 18 – (1) Yükümlü tarafından izleme ünitelerine zarar verilmesi ya da kullanımının hukuka aykırı olarak engellenmesi hallerinde durum tutanak altına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına ivedilikle suç duyurusunda bulunulur.

(2) Yükümlü tarafından izleme ünitelerine zarar verilmesi ya da kullanımının hukuka aykırı olarak engellenmesi ayrıca bu Yönetmelik kapsamında Karar ihlali olarak değerlendirilir. 13 üncü maddede düzenlenen ihlale ilişkin prosedür işletilir.

ALTINCI BÖLÜM

Koordinasyon ve Veriler

Kurumlararası koordinasyon ve eğitim

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bağlı, ilgili kuruluşların işbirliği ve koordinasyonunda yürütülür.

(2) Teknik yöntemlerle takip uygulama sürecinde personelin gerek duyacağı matbu formlar, kılavuz ve benzeri dokümanlar oluşturulur ve gerektiğinde güncellenir.

(3) Teknik yöntemlerle takip sürecinde görev alan personele yönelik bu Yönetmelik kapsamında görevi bulunan kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonunda düzenli olarak eğitim programları hazırlanır ve uygulanır.

Verilerin tutulması ve paylaşılması

MADDE 20 – (1) Teknik yöntemlerle takip sürecine dahil olan vakalara ilişkin bu Yönetmelik kapsamında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanları çerçevesinde bu Yönetmelikte toplanması öngörülen verilerin tutulmasından ve talep üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bağlı, ilgili kuruluşlar paylaşılmasından sorumludur.

(2) İzleme süresince ihlal durumunda veya uyarı niteliğinde yükümlü ve şiddet mağduru ile izleme merkezi tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin kayıt altına alınacağı, sistemin aktivasyonu esnasında kişilere bildirilir. Bunun haricinde özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal edecek şekilde kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez ve kayıt altına alınamaz.

(3) Elektronik izleme merkezinde takibi yapılan kişilere ait verilerin kaydı, işlenmesi ve paylaşımı 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak yapılır ve bu veriler 5 yıl süre ile saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler