Dava Devam Ederken İşçinin İşe Başlatılması Feshin Geçerli Bir Nedene Dayanmadığını Gösterir

T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi
2016/26982 E.
2017/931 K.


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini
istemiştir.
Yerel mahkemece, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Yargıtay Kararı
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait işyerinde 17/02/2015 – 07/10/2015 tarihleri arasında “İnsan Kaynakları Müdürü” olarak
çalıştığını, iş akdinin 07/10/2015 tarihinde hiç bir neden göstermeden sözlü bildirim ile sona erdirildiğini,
SGK’ya “Belirsiz iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” kapsamında işten çıkış
bildirgesi sunulduğunu, görev ve sorumluluklarını fazlası ile yerine getirdiğini, ayrıca işverenin iş akdinin feshi
için geçerli bir nedeni bulunmadığını ileri sürerek iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ile işe iadesine ve
sonuçlarına karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının açmış olduğu işe iade davasını kabul ederek davacıyı … 26. Noterliğinin 01/12/2015 tarih
30119 numaralı ihtarnamesi ile işe davet ettiklerini, işe iade talebini kabul ettiklerinden davacının boşta geçen
süreye dair ücretlerini ödeyeceklerini, karşı yan dava vekalet ücretinin cevap süresi içinde davanın kabul
edilmesi sebebiyle tarifenin yarısına hükmedilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, yargılama devam ederken davalı işveren tarafından davacıyı … 26. Noterliğinin 01/12/2015 tarih
30119 numaralı ihtarnamesi ile işe davet edilmesi nedeniyle davacının işe başladığı, boşta geçen süre
tazminatına ilişkin davacıya ödeme yapıldığı bu hususa ilişkin davacının da kabulü olduğu gerekçesiyle
davacının tüm talepleri yönünden karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca “herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken
dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.”
Objektif iyiniyet olarak da tanımlanan ve dürüstlük kuralını düzenleyen madde, bütün hakların
kullanılmasında dürüstlük kuralı çerçevesinde hareket edileceğini ve bir kimsenin başkasını zararlandırmak ya
da güç duruma sokmak amacıyla haklarını kötüye kullanılmasını yasanın korumayacağını belirtmiştir. Keza
6100 Sayılı HMK.’un 28/1 maddesine göre “Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar”.
Tarafların iyiniyeti veya kötüniyeti (Y. İBK. 14.2.1951 gün ve 17/1), taraflarca ileri sürülmese dahi dosyadan
anlaşıldığı takdirde hakim resen dikkate alacaktır (Y. HGK. 21.10.1983 gün ve 1981/1-30 E, 1983/1000 K).
Feshin geçersizliği ve işe iade kararı sonrası, işçinin işe başlatılması için başvurusu ile işverenin işe davetinin
de dürüstlük kuralı kapsamında samimiyet noktasında sorgulanması ve işverenin sözleşme ile kararlaştırılan
nakil veya başka yerde görevlendirme yetkisini saklı tutan kuralın da objektif iyiniyet kuralı kapsamında
değerlendirilmesi gerekir.
İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe başlamak niyeti olmadığı halde, işe
iade davasının sonuçlarından yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak
değerlendirilemez. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından, işverenin daveti üzerine işe
başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka bir
anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir. Bu durumda işverence yapılan fesih, 4857
sayılı Yasanın 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Bunun sonucu
olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve
diğer hakların talebi mümkün olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları
oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir (Yargıtay 9.HD. 14.10.2008 gün 2008/29383 E, 2008/27243 K.).
Aynı şekilde işverenin işe davete dair beyanının da ciddî ve samimi olması gerekir. İşverenin işe başlatma
amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek için yapmış olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma
daveti olarak değerlendirilemez.
Kural olarak işçi, geçersizliği tespit edilen fesih tarihinde çalıştığı işyerinde ve işte işe başlatılmalıdır. İşçiye
önceki koşulların tam olarak sağlanması ve aynı parasal hakların ödenmesi gerekir. Hatta, yargılama sürecinde
işçinin mahrum kaldığı ancak emsali işçilere sağlanmış olan ücret artışlarından da işçinin yararlandırılması
gerekir.
İşçi eski coğrafi işyerine davet edilmelidir. İşe başlamak için işverene başvuran işçinin önceki işe veya işyerine
işe iade olanağı kalmadığı için, işveren öncelikle iş şartlarında esaslı değişiklik olanağı yaratmadan iş teklifi
yapmalı, bu olanak yoksa o zaman 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca değişiklik teklifinde

bulunmalıdır. İşçinin işverenin yeni iş teklifini kabul etmemesi durumunda, eğer iş şartlarında esaslı değişiklik
yoksa veya işverenin değişiklik teklifi hakkının kötüye kullanılması olarak değerlendirilmeyecekse işçinin kural
olarak başvurmadığı ve geçersiz sayılan feshin geçerli hale geldiği kabul edilmelidir. İşverenin yeni iş teklifi iş
şartlarında esaslı değişiklik yaratıyor ise, bu durumda işveren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca
hareket etmeli ve değişiklik feshine gitmelidir.
Dosya içeriğine göre, dava devam ederken davalı işveren tarafından davacının … 26.Noterliği’nin
01/12/2015 tarih ve 30119 sayılı ihtarnamesi ile işe davet edildiği, davacının 07/12/2015 tarihinde davalı
işyerine işe başlamak için başvurduğu, son çalışma odasının, masasının ve bilgisayarının verilmediği,
aynı mali ve fiziki şartlarla işe başlatılmadığı iddiasıyla aynı gün işyerinden ayrıldığı, iş sözleşmesinin
davalı işveren tarafından feshedildiği, 08/12/2015 tarihinde … 40.Noterliği’nin 08/12/2015 tarih ve
32046 sayılı ihtarnamesi ile işe başlatma iradesinin samimi olmadığının ve davaya devam edileceğinin
davalıya bildirildiği, 22/12/2015 tarihli celsede ve Mahkemeye verilen beyan dilekçesi ile davaya devam
edilmek istendiği belirtilerek davanın kabul edilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.
Mahkemece davacının dava devam ederken işe başlatıldığı gerekçesi ile feshin geçersizliği, işe iade ve
işe başlatmama tazminatının konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar
verilmiştir.
Davacının dava devam ederken işe başlatılması, aksi ileri sürülmedikçe, davalı işverenin feshin geçerli
bir sebebe dayanmadığını kabul ettiğini gösterir. Ayrıca davacı gerçek anlamda işe başlatılmamıştır.
Bu nedenle davanın kabulü yerine yazılı şekilde davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine
yer olmadığına şeklinde karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
F) Hüküm:
Yukarda açıklanan gerekçe ile;

 1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
 2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
 3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde
  ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4
  aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
 4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın
  kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
 5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
 6. Davacının yaptığı 274.50 TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı
  yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
 7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak
  davacıya verilmesine,
 8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
  Kesin olarak oybirliği ile 26/01/2017 günü karar verildi.
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler