Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muaf Tutulacaklara Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini dikkate alarak bilirkişilik temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemek” Daire Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır.

Anılan mevzuatta verilen görev kapsamında, bilimsel yeterliliğini ulusal veya uluslararası alanda ispat etmiş kişilere bilirkişilik temel eğitiminin zorunlu tutulmasının amaca hizmet etmeyeceği değerlendirilerek yargı mercilerinin bu nitelikteki bilirkişilerden doğrudan istifade edebilmelerini sağlamak amacıyla,  bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip olanların Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulmaları uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, muafiyet kapsamında  olanların başvuruları ve listelere kaydedilmelerine ilişkin  usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

(1) Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında bilirkişiliğe başvuru ve kabul için aranan şartlar, “bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak” şartı hariç muafiyet kapsamında değerlendirilen kişiler yönünden de aynen aranır.
(2) Muafiyet kapsamında olduğunu gösteren belge ile birlikte Bilirkişilik Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında istenilen bilgi ve belgeler, (f) bendinde yer alan “Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamladığına dair belge” hariç olmak üzere başvuru dilekçesine eklenir.
(3) Muafiyet kapsamında bulunan ve bilirkişilik başvurusu kabul edilenler, bölge kurulunca  bilirkişilik siciline ve bölge bilirkişi listesine kaydedilir.
(4) Muafiyet kapsamında listelere kabul edilen bilirkişilerin geçerli bir mazeretlerinin bulunması ve talepleri halinde bölge kurullarınca geçici süre ile bilirkişi listesindeki kayıtları pasife alınabilir.
(5) Belirlenen usul ve esaslar halihazırda bilirkişilik listelerinde kayıtlı profesör ve doçent unvanlı bilirkişiler için de geçerli olup bilirkişilik başvurularında, bilirkişilik temel eğitimi veya yenileme eğitimi şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuruda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

BAŞVURU USULÜ

1- Bilirkişiliğe başvuru, Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://bilirkisi.uyap.gov.tr  adresinden Ek-1 de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle ilgili bilirkişilik bölge kuruluna yapılır.
2- Fiziki olarak şahsen, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.
3- Birden fazla bölge kurulu listesine kayıt olmak üzere başvuruda bulunulamaz.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular 1-25 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacaktır.   

BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

1- Muafiyet kapsamında bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişiler, e-Devlet sisteminden giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurup, aşağıdaki belgelerin taranmış halini sisteme okunaklı biçimde aktarıp gönderirler.
a) Uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi varsa  meslek belgesi veya benzeri benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.
b) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
c) Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.
ç) Yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
d) Banka hesap numarası.
2- Başvuruya eklenecek görev belgesinde, üniversiteler veya diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar için göreve başladığı tarih, görev yeri, unvanı, hakkında daha önce disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılma ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanma yaptırımı uygulanıp uygulanmadığı bilgileri yer almalıdır.
3- Başvuruya eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvurular, bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişilerin adı ve soyadı, akademik unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, varsa çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.
2- Başvurunun kabul veya reddine ilişkin karar bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
3- Başvurunun kabulüne ilişkin duyuru ile birlikte yemin tarihleri ve yerleri de bildirilecektir. Bölge kurulu başkanlıklarınca, bölge kurulu bulunmayan yerlerde ise ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca belirlenen yerlerde ve tarihlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre bilirkişilik başvurusu kabul edilenlere yemin ettirilecektir.
4- Bölge kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi üç yıl için bilirkişi listesine kaydeder.
5- İşbu ilana konu başvuru dönemi sadece bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör ve doçent unvanına sahip kişiler için söz konusu olup profesör ve doçent unvanına sahip olmadığı ve 2021 yılı içerisinde başvuru takvimi ayrıca ilan edilecek genel başvuru döneminde başvurması gerektiği halde bu ilan döneminde bilirkişilik başvurusunda bulunan adayların başvuruları bilirkişilik bölge kurullarınca hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Başvuruya ilişkin verilen karara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilebilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği karara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Ek-1: Başvuru Klavuzu

Kaynak: Adalet Bakanlığı

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler