Anasayfa » Senette Unsur Eksikliği-Takibin İptali

Senette Unsur Eksikliği-Takibin İptali

yazan hukukanaliz

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/23128
K. 2016/599
T. 13.01.2016

* TAKİP KONUSU BONODA GEÇERLİ BİR TANZİM YERİ OLMAMASI 
(Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı – İmzaya İtiraz/Mahkemece Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırmadan Önce Tanzim Yeri Olmadığı Hususu Re’sen Gözetilerek İİK.170/A-2 Maddesine Göre Unsur Eksikliği Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)

SENETTE UNSUR EKSİKLİĞİ (İmza İtirazı – Takibe Dayanak Belgede Geçerli Bir Tanzim Yeri Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Mahkemece Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırmadan Önce Tanzim Yeri Olmadığı Hususu Re’sen Gözetilerek İİK.170/A-2 Maddesine Göre Unsur Eksikliği Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)

* TAKİBİN İPTALİ (İmzaya İtiraz – Takibe Dayanak Belgede Geçerli Bir Tanzim Yeri Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Mahkemece Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırmadan Önce Tanzim Yeri Olmadığı Hususu Re’sen Gözetilerek İİK.170/A-2 Maddesine Göre Unsur Eksikliği Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)

* İMZAYA İTİRAZ (Takibe Dayanak Belgede Geçerli Bir Tanzim Yeri Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Mahkemece Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırmadan Önce Tanzim Yeri Olmadığı Hususu Re’sen Gözetilerek İİK.170/A-2 Maddesine Göre Unsur Eksikliği Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)

ÖZET : Dava, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, imzaya itiraz ederek takibin iptali istemine ilişkindir. Takibe dayanak yapılan bonoda tanzim yeri belirtilmediği gibi, senette tanzim edenin isminin altında yer alan ibare idari birim değildir. Bu nedenle takibe dayanak belgede geçerli bir tanzim yeri bulunmadığından kambiyo senedi vasfında değildir. Mahkemece takip konusu senet yönünden imza incelemesi yaptırmadan önce tanzim yeri olmadığı hususu re’sen gözetilerek, İİK’nun 170/a-2 maddesine göre unsur eksikliği nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, imza itirazının reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, imzaya itiraz ederek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece itirazın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. İİK.nun 170/a-2. maddesi gereğince icra mahkemesi, yasal sürede yapılan itiraz veya şikayet nedeniyle icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını veya alacaklının kambiyo senetlerine özgü yol ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re’sen inceleyerek takibin iptaline karar verebilir. 6102 sayılı TTK’nun 776/1-f (6762 sayılı TTK’nun 688/6) maddesi gereğince, senette düzenleme yerinin yazılı olması gereklidir. Aynı Kanunun 777/4. (6762 sayılı TTK’nun 689/son) maddesine göre ise, düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bononun, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Hukuk Genel Kurulu’nun 02.10.1996 gün ve 1996/12-590 sayılı kararında da benimsendiği üzere tanzim yeri olarak idari birim adının (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması gerekli ve yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Somut olayda, takibe dayanak yapılan bonoda tanzim yeri belirtilmediği gibi, senette tanzim edenin isminin altında yer alan … Mahallesi … Caddesi 891. sok No: …” ibaresi idari birim değildir. Bu nedenle takibe dayanak belgede geçerli bir tanzim yeri bulunmadığından kambiyo senedi vasfında değildir. O halde mahkemece takip konusu senet yönünden imza incelemesi yaptırmadan önce tanzim yeri olmadığı hususu re’sen gözetilerek, İİK’nun 170/a-2 maddesine göre unsur eksikliği nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, imza itirazının reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar

Bir Yorum Bırak